Vyšetrenie školskej zrelosti

Prvá trieda predstavuje pre dieťa významný míľnik, kedy sa celá rodina presunie od bezstarostných hier k prvým vážnym povinnostiam. Prípravu malého predškoláka preto netreba podceniť.

Prvá trieda predstavuje pre dieťa významný míľnik, kedy sa celá rodina presunie od bezstarostných hier k prvým vážnym povinnostiam. Prípravu malého predškoláka preto netreba podceniť. Pani učiteľky v materských škôlkach deti systematicky pripravujú na ich prvé školské povinnosti a práve ich odborný názor zohráva dôležitú úlohu pri posudzovaní školskej zrelosti malého predškoláka.

Väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je vtedy ak nechodilo do materskej školy. Je pravdepodobnejšie, že si takéto dieťa bude ťažko zvykať na kolektív a prispôsobovať sa pravidlám. 

Všeobecné príčiny školskej nezrelosti:

 • nedostatky v zdravotnom stave
 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií 
 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti
 • nedostatky vo výchovnom prostredí dieťa.

Pod pojmom školská zrelosť rozumieme dosiahnutie takého stupňa vývoja, ktorý umožní dieťaťu úspešne si osvojovať školské znalosti a zručnosti.

Znaky školskej zrelosti:

 • Telesný a zdravotný stav
  • aspekty telesného vývinu posudzuje lekár
 • Psychická zrelosť
  • vnímanie zrakové a sluchové
  • rozpoznávanie farieb a tvarov
  • grafomotorika
  • rozumové poznávanie
  • vývin reči
  • pracovná vyspelosť 
  • pozornosť
 • Emocionálna a sociálna zrelosť
  • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky a podriadiť sa autorite
  • nie je agresívne, spory dokáže riešiť bez hádky a bitky

Dať či nedať dieťa do školy?

Táto večná dilema sa týka každého rodiča a niet sa čomu čudovať. Úskalia zlého rozhodnutia môžu mať následky:

Ak sa dochádzka zbytočne odloží

 • za zbytočný rok navyše sa deti častokrát naučia čítať aj písať a potom sa v škole nudia
 • ak sa dieťa v priebehu vyučovania nudí, automaticky hľadá rozptýlenie a vyrušuje
 • nasledujú poznámky od pani učiteľky a odporúčanie k návšteve detského psychológa pre podozrenie na hyperaktivitu a poruchu pozornosti

Ak dieťa ide do školy nepripravené

 • deti, ktoré idú do školy príliš skoro majú problémy s písaním, čítaním aj matematikou
 • patria medzi slabších žiakov a začnú sa cítiť menejcenne

Zápis do školy však predstavuje dostatočné sito pripravenosti takže  takýchto prípadov je o niečo menej. Ak dieťa zápisom neprejde je odporučené do pedagogicko– psychologickej ambulancie.

Kedy zvažovať vyšetrenie školskej zrelosti?

Vyšetrenie najčastejšie vyhľadávajú rodičia ak ich dieťa:

 • má podozrenie na poruchu pozornosti
 • ťažko zvláda adaptáciu v novom prostredí a zle reaguje na cudzích ľudí
 • má hraničný dátum narodenia ( jún, júl, august)
 • je mimoriadne nadané a vychádzajú mu „zle roky“
 • má rozumové schopnosti na dolnej hranici normy a je potrebné rozhodnúť či nie je vhodné aby navštevovalo špeciálnu ZŠ
 • má poruchu vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, nevyhranenú lateralitu
 • na vyšetrenie odporučili padagógovia

Vyšetrenie je možné absolvovať po dovŕšení 5 roku života. Netreba preto váhať a pri pochybnostiach kontaktovať psychológa. Ak vyšetrenie preukáže nedostatky, je možné deti v priebehu roka adekvátne na školu pripraviť. U detí, ktoré už mali odložený nástup do školy by takéto vyšetrenie malo byť samozrejmosťou.

Je potrebné odporúčanie lekára?

Tomuto vyšetreniu nemusí predchádzať návšteva pediatra. Rodičia môžu dieťa objednať sami alebo prebehne v spolupráci s materskou škôlkou, ktorú dieťa navštevuje.

Aby sa detičky dokázali sústrediť, treba vyšetrenie naplánovať v doobedňajších hodinách. Pravdepodobne bude trvať 60 – 90 minút a je nutný písomný súhlas jedného alebo obidvoch rodičov.

Ako prebieha samotné vyšetrenie?

Ide o individuálne vyšetrenie, ktoré prebieha bez prítomnosti rodičov. Psychológ tak zároveň sledujú „citovú zrelosť“ dieťaťa. Ako reaguje na neznáme prostredie a či vie samostatne komunikovať.

Vyšetrenie je rozdelené na dva dni:

Prvý deň

 • rozhovor s rodičmi o rodinnej anamnéze
 • dieťa absolvuje test všeobecných rozumových schopností, ktorý zisťuje: 
 • mentálny vek a IQ
 • pamäťové schopnosti
 • zrakovo-motorickú koordináciu
 • logické myslenie
 • reakciu na časový stres

Druhý deň

 • dieťa absolvuje testy zamerané na zistenie zrelosti na výuku čítania, písania a matematiky
 • vyhodnotenie výsledkov a konzultácia s rodičmi

Pedagóg alebo psychológ?

Školskú zrelosť je nutné posudzovať komplexne. V tomto smere rodičom určite pomôže aj názor skúseného pedagóga, ktorý dieťatko pozná a už niekoľko rokov s ním pracuje. Za nezrelé môžeme považovať napríklad dieťa, ktoré: 

– je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti, 

– nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej ruky, 

– má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,

– je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače, 

Posúdenie školskej zrelosti alebo takzvaná depistáž je niekedy organizovaná aj samotnou materskou škôlkou. Čo ak sa názory odborníka a pedagóga líšia?

Každé dieťatko je iné a reaguje rôznymi spôsobmi. Rodičia najlepšie vedia, čo dieťa dokáže, aké sú jeho silné a slabé stránky. Výsledok vyšetrenia ukáže rodičom čo treba doma trénovať a na akú oblasť sa zamerať aby dieťa úspešne zvládlo zápis do prvého ročníka. 

K odkladu školskej dochádzky však nikto nikoho nenúti. Rodič má právo nesúhlasiť s výsledkom depistáže a v konečnom dôsledku sa rozhoduje samostatne. Nad odporúčaním sa ale rozhodne treba zamyslieť, pretože dobrý štart do školy je veľmi dôležitý.

Foto: Unsplash